کاملا" صادق

اگر بخواهیم زندگی شاد و طولانی در این دنیا داشته باشیم، بایـد کاملاً صادق باشیم.(الکلى های گمنام)

 

صداقت را مانند دیگر فضیلت ها باید با دیگران تقسیم کرد . ابتـدا تمام داستان زندگی ام را با فرد دیگری تقسیم کردم تا جایم را در گروهی باز کنم. بعدها زندگی ام را با دیگران تقسیم کردم تا بـه تـازه واردهـا کمک کنم که جایشان را در گروه پیدا کنند . با این کار آموختم کـه در تمام کارها صداقت داشته باشم و دانستم که برنامه ای که خداوند برای من دارد فقط با صداقت محقق می شود.