چهاردهم اردیبهشت:   امروز چشم انتظار جلسه امشب هستم.

   من نتوانستم اما ما توانستیم. شرکت مرتب در جلسات و تسلیم اصول روحانی شدن تنها راه رهایی از اعتیاد بود. تسلیم شدن به برنامه و به مشارکت گذاردن تجربه، نیرو و امید زندگیم را دگرگون ساخت. هر روز خدا را شکر می کنم که دیگر مجبور به مصرف نیستم. به خاطر انجمن نیکوتینی های گمنام سپاسگزار خداوندم، زیرا بدون این برنامه به طور حتم هنوز در اعتیاد نیکوتین دست و پا می زدم. اکنون از زندگی لذت می برم و آن را همانگونه که هست می پذیرم.

برای امروز، از خداوند به خاطر انجمن و رهایی از اعتیاد نیکوتین سپاسگزارم.