پاکسازی درون

انگار خلوت کردن با خدا خیلی راحت تر از روبه رو شدن با مـردم است. تا زمانیکه واقعاً ننشینیم و با صدای بلند درباره آنچـه سـالهـا پنهان کرده ایم صحبت نکنیم، تمایلمان به پاکسازى  درونمـان هنـوز هم فقط در حد حرف است. (دوازده گام و دوازده سنت)

 

معمولاً با خدا و با خودم درباره عیب هایم حرف می زدم. اما خیلـى سخت است که روبه روى فرد دیگری بنشینی و راز دلت را بگویی. امـا احساس کردم که این تجربه خیلی شبیه به تجربه اولین باری بود کـه پذیرفتم به الکل معتادم. من واقعاً مدیون جنبه معنوی این برنامه شده بودم و فهمیدم که این گام صرفاً مقدمه ای بود برای هفت گام دیگر.