فروتنی.....
3می 13 اردیبهشت
قبل از پیدا کردن نارانان تقریبا مطمئن بودم که تمام جواب ها را دارم و می دانم چگونه می شود از مصرف مواد معتاد جلوگیری کرد.البته تمام راهها را امتحان کردم از خشم و تهدید  ٫از روبه راه کردن تا قبول کردن و......همه به این امید که معتاد تغییر کند .قبلا هر گز فکر نمی کردم که برای رسیدن به هدف نیاز به همکاری داشته باشم.من به طور طبیعی از طریق سماجت و سخت کوشی بهداهدافم دست می یافتم حالا برای نجات معتاد زندگی ام تنها مانده ام.
بعد از اینکه تمام تلاش هایم شکست خورد پی بردم که نیاز به کمک دارم .این برای من آغاز فروتنی بود تا بفهمم هم یه کمک بیرونی  ٫هم از اعضای نارانان هم از نیروی بر ترم احتیاج دارم.
من روز به روز از خود محوری  ام دست برداشتم ودر هر قدم ٫در هر شعار و حتی در هر سنت نارانان فروتنی را کشف کردم .هم چنین پی بردم که بزگترین مانع پیشرفت من ضعف های شخصیتی مثل غرور٫عجله ٫تعصب ٫توقع٫خشم ونیاز به کنترل دیگران است.وقتی برنامه را کار می کنم در می یابم که دیگر لازم نیست جواب همه سوال ها را داشته باشم.

تفکری برای امروز:
فروتنی یعنی تسلیم خواست خدا شدن نه تسلیم روش های ویرانگر و شرم آور رندگی.