روشن کردن گذشته تاریک

باور کنید که در پناه خدا گذشته تاریکتان بـزرگ تـرین دارایـى شماست، کلید زندگی و شادی دیگران. به وسیله آن می توانید مرگ و بدبختی را از آنها دور کنید. (الکلى های گمنام)

 

دیگر گذشته ام تنها یک شرح حال نیست، بلکه کتابى مرجع است که می توان آن را باز کرد و با دیگران تقسیم کرد. امروز که دارم طبـق وظیفه ام گزارش روزانه ام را می نویـسم، جالـب  تـرین تـصویر جلـوى چشمانم نقش بست. با اینکه امروز سیاه است، ستاره هـا بعـداً خیلـى درخشان تر خواهند درخشید. در آینده نزدیک شاهد آن خواهم بـود . در آن روز تمام گذشته ام بخشی از من خواهند شـد، زیـرا گذشـته ام کلید است نه قفل.