دوازدهم اردیبهشت:   نفسی عمیق بکش! ما معمولاً منتظر چیزهایی هستیم که همچون ضرب گلوله ای دردناکند. چرا در همان لحظات انتظار بی هیچ دلیلی نفسی عمیق نکشیم؟!

   وقتی با چیزی ناآشنا روبرو می شدم چیزی مرا وادار به مصرف می کرد. با اولین پک، ترس و اضطراب کاهش می یافت و برای روبرویی با هر مورد ناآشنائی آماده می شدم. با شرکت در جلسات و برداشتن قدم ها، عشق ورزی به خود را آموختم و ترس از روبرو شدن با نا شناخته ها از میان رفت. همچنین به این باور رسیدم که قرار نیست همه مرا دوست داشته باشند.

برای امروز، از خداوند بابت رهایی از ترس های واهی و قدرت روبرو شدن با ناشناخته ها بدون مصرف نیکوتین سپاسگزارم.