التیام قلب و ذهن

باید اشتباهاتمان را در مقابل خداوند، خودمان و دیگر انـسانهـا بپذیریم. ( دوازده گام و دوازده سنت )

 

از آنجا که خداوند به وسیله انسان های دیگر بر من ظاهر می شود، میتوانم ببینم که وقتی به دیگران نزدیک می شوم، به خدا هم نزدیک شده ام . خدا از آنچه که من فکر می کنم به من نزدیک تر است و من او را اینگونه تجربه کردم: به مردم عشق ورزیدم و اجازه دادم آنها هم به من عشق بورزند. اما اگر رازهایم را آشکار نکنم نه می تـوانم کـسى را دوست داشته باشم و نه کسى مرا دوست خواهد داشت.