حس ارزشمند بودن و خدمت11                   اردیبهشت

«شرکت فعال در خدمت، حس ارزشمند بودن را در من ایجاد میکند.»

کتاب پایه

v

اکثر ما وقتی به معتادان گمنام آمدیم برای خود ارزش بسیار کمی قائل بودیم. بسیاری از اعضاء میگویند از طریق خدمت در اوایل دوران بهبودی به تدریج احترام به نفس پیدا کردهاند. وقتی از طریق فعالیتهای خدماتی به تدریج بر زندگی دیگران تأثیر مثبت میگذاریم، تقریباً معجزه به وقوع میپیوندد.   

اکثر ما تجربه، قدرت یا امید زیادی نداریم که در سی روز اول پاکی از آن سخن به میان بیاوریم. در واقع، برخی از اعضاء بیتردید به ما میگویند آنچه به بهترین نحو میتوانیم انجام دهیم گوش دادن است. اما در سی روز اول نیز قطعاً میتوانیم برای معتادی که به تازگی وارد اتاقهای NA شده و برای بیست و چهار ساعت پاک ماندن تلاش میکند، چیزی برای عرضه داشته باشیم. جدیدترین عضو NA که فقط برای قطع مصرف تمایل دارد و به هیچ یک از ابزار برنامه مجهز نیست، به سختی میتواند پاک ماندن فردی را به مدت یک سال، دو سال یا ده سال تصور کند. اما این فرد میتواند با افرادی که سی روز پاک ماندهاند و با نگاهی حاکی از افتخار و ناباوری که بر چهرههاشان نقش بسته، یک چیپ سی‌ روزه دریافت میکنند، ارتباط برقرار کند.     

خدمت هدیه بینظیر ماست، چیزی که هیچ کس نمیتواند آن را از ما دور کند. ما میبخشیم و دریافت میکنیم. از طریق خدمت بسیاری از ما حرکت در مسیری گاهاً طولانی را آغاز میکنیم و تبدیل به اعضای مفیدی برای جامعه میشویم.

v

فقط برای امروز:  از موقعیتی که برای خدمت دارم، سپاسگزارم.