11 اردیبهشت
سنت 5 کمک میکند تا 3 هدف را مشخص کنم . قدمها را برای خودم کار کنم .،الکلی رادرک کنم ،و آنهایی را که به الانان می آیند نیز درک کنم .آنچه به نظرم می آید ، مقدار عشقی است که در این 3 هدف وجود دارد .اول به خودم ، به اندازه کافی برای بهبودی و رشد ، با کار کردن قدم بر روی 12 گام ، عشق میورزم . بعد با این قدرت و نیرو به آنهایی که زمانی دشمن خود می شمردم عشق می ورزم .با توجه به اینکه آنها نیز برای مبارزه با این بیماری وحشتناک تلاش میکنند بالاخره با توجه به تجربیات حاصل از آنها عشق خود را نثار کسانی میکنم که شرایطی مشابه من دارند . اقوام و دوستان الکلیها . میدانم که با کمک عشقی که از غریبه هایی که فورا به دوست تبدیل شدند دریافت کردم ، از اوج نا امیدی بیرون آمدم . حال به قدر کافی عشق و سلامتی در خود می یابم که بتوانم با دیگرانی که از مرض الکلیسم رنج می برند ، قسمت کنم .


یاد آوری امروز

قبل از اینکه بدانم عشق چیست بدان نیاز داشتم . حال که تا حدودی آنرا شناخته ام ،نیاز بیشتری به آن دارم با عشق به خودم ، نه تنها به نیاز های خود اهمیت میدهم ، بلکه به دیگران نیز عشق می ورزم با عشق به دیگران ، می آموزم که با خودم درست رفتار کنم . هر گروه خانواده الانان یک هدف اصلی را دنبال میکند : کمک به خانواده الکلیها ما این کار را با کار کردن روی دوازده گام الکلی های گمنام انجام میدهیم . با تشویق و درک وابستگان الکلی مان و با خوشامد گویی و دادن آرامش به خانواده های الکلی ها .