یازدهم اردیبهشت:   با بیداری روحانی حاصل از برداشتن قدم ها کوشیدم این پیام را به معتادان دیگر برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا در آوردیم.

   در یک برنامه دوازده قدمی دیگر شرکت داشتم که برگه اطلاع رسانی نیکوتینی های گمنام را بر روی دیوار دیدم. در برگه نوشته شده بود: آیا مایل به قطع مصرف نیکوتین هستید؟ نه تنها مایل به قطع مصرف بودم بلکه می خواستم در قطع مصرف باقی بمانم. قبل از آشنایی با اتجمن نیکوتینی های گمنام بارها و بارها قطع مصرف کرده بودم اما هر بار لغزش می کردم. تصمیم گرفتم در جلسات نیکوتینی های گمنام شرکت کنم. دوست داشتم وقتی در اولین جلسه شرکت می کنم خود را پاک معرفی نمایم. بنابراین سه روز قبل از شرکت در جلسه قطع مصرف کردم و امروز آموخته ام چگونه بدون مصرف نیکوتین زندگی و پیامی باشم برای دیگر معتادان در عذاب.

برای امروز اجازه می دهم زندگی در وجودم جریان یابد تا آن را به خود و دیگران هدیه کنم.