تناقض بزرگ

تجربیات رنج کشیدن و بهبودی به راحتی میان الکلی ها از یکی به دیگری پخش می شود. این هدیه ایست از طرف خدا، و بخشیدن آن به  دیگرانی که مثل ما هستند یکتا هدفی است کـه امـروز انجمـن را در سراسر دنیا به فعالیت واداشته است. (دوازده گام و دوازده سنت)

 

تناقض بزرگ انجمن این است که من می دانـم نمـی تـوانم هدیـه گرانبهای هشیاری  را حفظ کنم، مگر اینکه آن را به دیگران ببخشم. هدف اولیه من این است که هشیار بمانم. در انجمـن هـیچ هـدف دیگـری نـدارم و اهمیـت ایـن مـسئله بـرای مـن موضـوع مـرگ و زندگی است. اگر از این هدف منحرف شوم ، بازنده ام. اما انجمـن فقـط برای من نیست، بلکه برای الکلی هایی است که هنوز رنـج مـی برنـد . گروه های الکلی های بهبود یافته به واسطه تقسیم تجربیاتشان با دیگر الکلی ها هشیار می مانند. راه بهبود من این است که به دیگـر اعـضای انجمن نشان دهم که وقتی تجربیاتم را با آنها قسمت می کنم ، هر دوی ما در پرتوی لطف قدرت برتر رشد می کنـیم و هـر دوی مـا در جـاده سرنوشتی شاد قرار می گیریم.