10 اردیبهشت                         خداوند برای ما انجام میدهد

«بهبودی مداوم به رابطه ما با خداوندی مهربان بستگی دارد که به ما توجه میکند و آنچه انجام آن را برای خود غیر ممکن مییابیم  برای ما انجام میدهد.»

کتاب پایه

v

چند بار در جلسات شنیدهایم که میگویند «آنچه ما نمیتوانیم برای خود انجام دهیم، خداوند برای ما انجام میدهد»؟ در مواقعی ممکن است در بهبودی خود با مشکل مواجه شویم و در گرفتن تصمیماتی که میدانیم برای پیشرفت لازم است، ناتوان، وحشتزده یا بیمیل شویم. شاید نمیتوانیم به رابطهای که مؤثر نیست، پایان دهیم. شاید شغل ما به منبع جنگ و جدال فراوان تبدیل شده است. یا شاید به یافتن راهنمای جدید احساس نیاز میکنیم، اما از شروع جستجو واهمه داریم. از طریق لطف نیروی برتر خود، ممکن است تغییر نامنتظرهای در همان زمینهای که در تغییر آن احساس ناتوانی میکنیم، رخ دهد. 

گاهی اوقات به جای حرکت به سوی یافتن راه حل، خود را گرفتار مشکل میکنیم. در این مواقع، اغلب درمییابیم نیروی برتر ما آنچه نمیتوانیم برای خود انجام دهیم، برای ما انجام میدهد. شاید شریک زندگی ما تصمیم بگیرد به رابطه ما پایان دهد. شاید اخراج شویم یا از کار بیکار شویم. یا راهنما به ما میگوید دیگر نمیتواند با ما کار کند و ما را وادار به یافتن فرد جدیدی کند.

گاهی اوقات آنچه در زندگی ما رخ میدهد، میتواند ترسناک باشد، همان طور که تغییر، اغلب این طور به نظر میرسد. اما باز هم میشنویم «خداوند هیچ گاه دری را بدون گشودن دری دیگر بر روی ما نمیبندد.» وقتی با ایمان به جلو پیش میرویم، قدرت نیروی برتر ما هرگز دور از ما نیست. بهبودی ما با این تغییرات تقویت میشود.

v

فقط برای امروز:  اطمینان مییابم خداوندی که درک میکنم آنچه را نمیتوانم برای خود انجام دهم، برای من انجام میدهد.