دهم اردیبهشت:   فرآیند تغییر مانند کاشتن دانه ای است که به تماشای رویش آن می نشینی.

   یکی از معجزات قطع مصرف نیکوتین یادگیری عشق ورزی به خود بود. آموختم به جای مصرف نیکوتین جایگزین های بسیاری برای انتخاب دارم. دست کشیدن از دوستان مصرف کننده کار آسانی نبود. امّا با کسانی آشنا شده بودم که مرا به خاطر خودم دوست داشتند. آموختم مصرف نیکوتین نه تنها موجب کاهش استرس و نگرانی در زندگیم نمی شد بلکه در واقع آرامش را از من می گرفت. نیکوتین کاری برای حل مشکلاتم نمی کرد و در عوض مرا در دام رفتاری ناسالم گرفتار کرده بود. با قطع مصرف شروع به آگاهی از احساساتی که با مصرف نیکوتین سرکوب می کردم و گزینه هایی که برای انتخاب دارم شد. یاد گرفتم شرکت در جلسات و زندگی به روال برنامه روز به روز مرا بیشتر و بیشتر از وسوسه مصرف نیکوتین باز می دارد. یاد گرفتم برای خود هدف تعیین کنم. قبل از آشنایی با انجمن نیکوتینی های گمنام فقط به دنبال لذت های آنی بودم. امروز مشتاقانه با زندگی روبرو و برای رسیدن به اهداف تلاش می کنم و احساسی فوق العاده ای دارم.

برای امروز در زمان حال زندگی خواهم کرد و از خداوند به خاطر آزادی انتخاب و زندگی در لحظه سپاسگزارم.