کمک کردن.....
29آوریل.      9اردیبهشت
چه طور می توانم از یک سر پرست یا حمایتگر نا سالم به یک کمک کننده تبدیل شوم؟بهترین راه کمک به یک معتاد این است که ابتدا به دنبال کمک به خودم باشم.
یکی از سخت ترین درس های زندگی این است که من نمی توانم کسی را جز خودم تغییر دهم.
شاید رفتار من هم به نوعی در ادامه مصرف مواد معتاد دخیل باشد .نه به این معنی که من مسئول آن هستم ولی باید به سهم خود نگاهی بیندازم .با یافتن راه هایی که نظم وصلح را به زندگی ام باز می گرداند به معتادان فرصت می دهم برای بهبودی خود راهی پیدا کنند.

فرصت دادن به معتادان تا مسئولیت کار هایشان را به عهده بگیرند میتواند به آنها انگیزه دهد تا راه زندگی خود را بیابند .البته ممکن است آنها به روشی که من دوست دارم عمل نکنند ولی راه های بسیاری برای رسیدن به یک مقصد وجود دارد.
شنیده بودم که با انجام کارهای درست سلامت عقل را به زندگی ام می آورم من از انجام کار های درست برای معتادان زندگی ام دست بر داشتم .من به آنها فرصت تغییر و تامین زندگی شان را می دهم .در نهایت فرصت زندگی مثبت و پر بار را پیدا میکنم.

تفکری برای امروز:
نگاهی به خودم و نقشم در بازی بیماری خانوادگی اعتیاد خواهم انداخت .چیزهایی را که دردناک و مضر بیابم تغییر خواهم داد بقیه را به نیروی برتر از خودم خواهم سپرد.