9 اردیبهشت: خوشحال شدن از خشنودی دیگران موهبتی الهی است.

اعتیاد هر لحظه عرصه را بر من تنگتر و تنگتر می کرد. به سختی نفس می کشیدم و ارتباطم با خود، خدا و دیگران روز به روز محدودتر می شد. آیا می توانید حرفهایم را باور کنید؟
وقتی به مشارکت تازه واردی که در تلاش برای قطع مصرف است گوش می دهم معجزه ای را که در زندگی ام رخ داده به وضوح می بینم.
هر یک از ما به شیوه خاص خود بهبود پیدا می کنیم. هر یک از ما دارای الگوی رشد متفاوتی هستیم که در نهایت به بهبود روز افزونمان منتهی می گردد.
در فرایند بهبودی بسیاری اوقات خود را به سرعت در حال رشد می بینم و بسیاری مواقع نیز این طور به نظر می رسد که گویی هیچ چیز تغییر نکرده است.
شنیدن مشارکت امید عضوی که چندین پیش با ناامیدی به انجمن پیوسته، آینه ای است تا رشد خود را در آن تماشا کنم.

برای امروز، پیشرفت بهبودی خود را در رفتار و مشارکت سایر اعضاء می بینم و بابت آن سپاسگزارم.