دواستاندارد باشکوه

تمام پیشرفتهای انجمن در دو کلمه خلاصه میشود: تواضع و مسئولیت پذیری. تمام پیشرفت معنوی ما به این بستگی  دارد که تا چه حد به این دو استاندارد باشکوه پایبندیم.(از دیدگاه بیل)


برای پذیرفتن و احترام گذاشتن به نظرات، موفقیت ها و امتیازات دیگران و پذیرفتن اشتباهاتم راه تواضع را به من نشان می دهد. عملکردن به اصول انجمن در تمام امور زندگی مرا به سمت مسئولیت پذیری هدایت کرد . احترام گذاشتن به این مقررات باعث می شود که به سنت چهارم و تمام سنت های دیگر اعتماد کنیم . انجمن الکلی های گمنام فلسفه ای برای زندگی در نظر گرفته است که پر است از انگیزه های معتبر، که از اصول و ارزش های اخلاقی کاملا مرتبط غنی است، دیدگاهی از زندگی که می تواند از محدودیت های جمعیت الکلی ها فراتر رود . برای احترام گذاشتن به این قوانین، فقط باید دعاکنم و به دوستانم در انجمن اهمیت دهم، گویی هر یک از آنها برادرم هستند.