اکتشافات لذت بخش

ما فهمیدیم که چیزی نمیدانیم. خداوند بطور مداوم مسائل را برایمان آشکار میکند. در عبادت صبحگاهیتان از او بخواهید کمکتان کند تا برای کسانی که هنوز بیمارند آنچه را هر روز میتوانید انجام دهید. اگر دلتان پاک باشد پاسخ ها خودشان میآیند. اما مسلماً شما نمیتوانید چیزی را که به دست نیاورده اید تغییر دهید. به این طریق میتوانید ببینید که رابطه تان با او درست است و اتفاقات فوق العاده ای برای شما و خیلی های دیگر می افتد. این حقیقتی بزرگ برای ماست.(الکلی های گمنام)


هشیاری سفری است پر از اکتشافات لذت بخش . هر روز با خود تجربه ای جدید ، آگاهی، امید پررنگ تر، ایمان عمیق تر و صبر بیشتر به همراه دارد . من باید این صفات را کسب کنم وگرنه چیزی ندارم که منتقل کنم.این حوادث عظیم برای این الکلی بهبود یافته عبارت است از لذت های روزانه از اینکه میتوانم یک روز دیگر در پرتو رحمت الهی زندگی کنم.