قطع وابستگی تمرین می خواهد....
27آوریل.   7اردیبهشت
گه گاهی قطع وابستگی برایم سخت بوده است .بیماریم باعث شده بود که باور کنم می توانم حرفی بزنم یا کاری انجام دهم تا به تغییر زندگی معتا د کمک کنم.هر چند روش من با کمک ٫تظاهر ٫سرزنش و نالیدن هیچ وقت نه زندگی مرا بهتر کردند نه زندگی معتادم را .با کمک نیروی برتر از طریق برنامه نارانان یاد می گیرم با عشق رها کنم.
با وجود اینکه در نارانان هستم هنوزهم روز های بسیاری هستند که می خواهم از معتاد پرس و جو کنم تا مطمئن شوم راه هایی که توصیه کردم دنبال کرده است.اما در عوض برنامه ام را به یاد می آورم و روش هاب سالم تری را انتخاب می کنم  یاد آوری به خودم که در مقابل بیماری اعتیاد عاجزم ٬به من کمک می کند تا از کار های دیگران رهاشوم.
بهبودی معتاد کار معتاد کار معتاد است .من فقط می توانم مسئول بهبودی فردی خودم باشم.
آرامش زمانی به دست می آید که من بفهمم نیروی نیروی برتری وجود دارد که هم من و هم معتاد را دوست دارد و از ما مراقبت می کند .قطع وابستگی با عشق ٫دل کندن نیست بلکه سپردن معتاد و اراده ام به مراقبت عاشقانه نیروی بزرگتر از خودم است.

تفکری برای امروز:
نشریات نارانان به من یاد آوری می کند که قطع وابستگی بدون تمرین فقط یک نظریه ذکر شده در یک جزوه است.قطع وابستگی مستلزم صرف وقت و تمرین است.دوستان نارانانی مرا در این مسیر نگه می دارند .هر روز برای احساس رهایی از وابستگی کار خواهم کرد.