7 اردیبهشت: وقتی اشتباهی کوچک اصلاح شود، به اشتباهی بزرگ تبدیل نمی شود.

در یکی از جلسات، یکی از اعضاء داستان تکان دهنده ای را مشارکت نمود. او پس از شش سال قطع مصرف لغزش کرده بود. چگونه این اتفاق افتاده بود؟
در مراسم تدفین خواهر دو قلویش، شخصی برای تسلی دادن سیگاری به او تعارف کرده بود. اکنون پس از سه سال هنوز در حال مصرف است. اعتیاد بی رحمانه و کشنده حمله می کند. آیا این بدان معناست که من همیشه در خطر لغزش هستم؟ البته نه!
همیشه امید هست. کسانی هستند که همیشه از من حمایت و در مصایب و مشکلات مرا تشویق می کنند.
من با شرکت مرتب در جلسات و مطالعه نشریات به ارتقاء کیفیت زندگی ام می پردازم. هستند کسانی که بدون شرکت در جلسات نیکوتینی های گمنام تا آخر عمر در قطع مصرف باقی می مانند اما مسلماً آنان از لحاظ احساسی و روحی رشد چندانی نخواهند داشت.
ممکن است بعضی اوقات به دلیل شرایط روحی تمایل به شرکت در جلسه را نداشته باشم، اما می دانم علیرغم میل باطنی وقتی در جلسه شرکت کنم در آن جا با شرایطی رو به رو می شوم که همه چیز تغییر می کند و از حال و احساس مناسبی برخوردار می گردم.

برای امروز، از تجربه اعضاء استفاده می کنم و تجربه ام را با آنان به مشارکت می گذارم.