6 اردیبهشت                            خویشتنپذیری

«مؤثرترین روش خویشتنپذیری  از طریق به کار بردن قدمهای دوازدهگانه بهبودی است.»

جزوه خویشتن‌پذیری

v

اکثر ما وقتی به معتادان گمنام میآییم خود را به اندازه کافی نپذیرفتهایم. به ویرانی بزرگی که در دوران اعتیاد فعال خود ایجاد کرده بودیم، نگاه میکنیم و از خود متنفر میشویم. ما در پذیرفتن گذشته خود و  خویشتنبینی حاصل از آن مشکل داشتیم.  

وقتی برای اولین بار میپذیریم به یک بیماری به نام اعتیاد مبتلا هستیم، خویشتنپذیری با سرعت بیشتری حاصل میشود، زیرا پذیرفتن خود به عنوان یک بیمار آسانتر از پذیرفتن خود به عنوان یک فرد بد است. هر چه خویشتنپذیری آسانتر باشد، پذیرفتن مسئولیت برای خود آسانتر خواهد شد. 

از طریق فرآیند بهبودی مداوم، به خویشتنپذیری دست مییابیم. کار کردن قدمهای دوازدهگانه معتادان گمنام به ما میآموزد خود و زندگی خود را بپذیریم. اصول روحانی مانند تسلیم، صداقت، ایمان و فروتنی به ما در رهایی از بار سنگین اشتباهات گذشته خود کمک میکند. با به کار بردن این اصول در زندگی روزمره خود نگرش ما تغییر میکند. با پیشرفت در بهبودی، خویشتنپذیری نیز رشد میکند.  

v

فقط برای امروز:  خویشتنپذیری فرآیندی است که از طریق قدمهای دوازدهگانه فعال شده است. امروز، به این فرآیند اعتماد میکنم، قدمها را کارمی‌کنم و خویشتنپذیری را یاد میگیرم.