موهبت صداقت....
26آوریل.   6اردیبهشت
در نارانان ما قدم های دوازده گانه را برای خودمان کار می کنیم.قدم چهار «تهیه یک ترازنامه اخلاقی بی با کانه و موشکافانه از خودمان»می تواند در ظاهر قدم دشوار وترسناکی به نظر برسد.شاید به خاطر اینکه مدت های طولانی روی دیگران به خصوص معتاد تمرکز داشته ایم می ترسیم خود را نشناسیم.شاید مثل خیلی از مردم که تحت تاثیر بیماری اعتیاد هستند ما هم از کمبود عزت نفس رنج می بریم و می ترسیم که یک ترازنامه بی باکانه و موشکافانه نشان دهد که ما ارزشمند نیستیم.
متوجه می شوم که یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و موشکافانه یک سفر خود شناسی است چیزی که برای رسیدن به رشد فردی نیاز دارم شناخت رشد است . ابتدا لازم است بدانم کجا هستم .باید بفهمم چگونه آدمی هستم و کسی که می خواهم باشم را تصور کنم.
وقتی ترازنامه قدم چهار را تهیه می کنم صادقانه و به طور کامل رفتار هایم ٫مسئولیت هایم و درک مفاهیم مهمی مثل :ارزش خود٬عشق و بلوغ ام را بررسی کنم به خود نگاه می کنم و ویژگی های شخصیتی ام:توانایی ها و ضعف هایم را می نویسم.
می خواهم خودم را بشناسم و کشف هایم را ثبت کنم.پس آماده ارزیابی چیزهایی که برایم کار کرده و چیزهایی که کار نکرده ٫چیزهایی که دوست دارم و چیزهایی که تمایل دارم تغییر دهم .به همان اندازه که با کمک گرفتن موفق می شوم قدم ها را کار کنم ایجاد تغییرات مثبت را آغاز می کنم تا به کسی که می خواهم تبدیل شوم.

تفکری برای امروز:
وقتی ترازنامه ام را تهیه می کنم به خودم صداقت را هدیه می دهم که سر مشق تمایل به رشد است.