6 اردیبهشت: کلمات را واضح بیان کنید؛ در مورد هر کلمه قبل از ادا کردن فکر کنید.

در دوران مصرف نیکوتین از رفتار عده ای که با من بد رفتاری می کردند به شدت آزده و خشمگین بودم با خود عهد کرده بودم اگر زمانی موفق به قطع مصرف شوم هرگز چنین رفتاری با مصرف کنندگان نداشته باشم.
از هر کس و هر چیز که مانع سیگار کشیدنم بود ناراحت می شدم و واکنش نشان می دادم. در دوران مصرف تعادلی بر احساساتم نداشتم در افراط و تفریط بودم. گاه بیش از حد سر خوش و گاه بیش از حد خشمگین!
امروز وقتی با مصرف کننده ای رو به رو می شوم که برای روشن کردن سیگار درخواست فندک می کند و یا می خواهد تا برای او سیگار بخرم، لازم است بسیار محتاط عمل کنم. اگر با تندی با او برخورد کنم و یا شروع به نصیحت و پند و اندرز دادن به او کنم ممکن است فرصت قطع مصرف را از او بگیرم. بنابراین در چنین شرایطی عاقلانه است که با فروتنی درخواست او را رد کنم.
در این برنامه آموخته ام خود را دوست داشته باشم و از شرکت در مکانهای مصرف خودداری نمایم، زیرا دود دست دوم خطری بزرگ برای سلامتی ام است.

برای امروز، با فروتنی حد و مرزم را تعیین می کنم.