ورود به بعدی جدید

در آخرین مراحل نوشیدن اراده مقاومت را از دست دادیم. اما وقتی ضعف کاملمان را بپذیریم و وقتی به خوبی آماده به کار بستن اصول انجمن شویم، تعصب را کنار میگذاریم و به بعد جدیدی وارد میشویم؛ آزادی در پناه خداوند، آنطور که خودمان تعریف می کنیم.(از دیدگاه بیل)


من خوشبختم که این فرصت را یافتم تا چنین تغییر شگرفی در زندگی ام روی دهد . وقتی وارد انجمن شدم، تنها و ناامید بودم، به جایی رسیده بودم که می خواستم هرچه را می شنوم باور کنم . یکی از چیزهایی که شنیدم این بود که : "این باید آخرین مستی تان باشد، درغیر این صورت بروید دنبال کارتان ." مردی که این حرف را زد مسلما خیلی از من بهتر بود . دوست داشتم که این پیشنهاد پذیرفتن عیب هایم را بپذیرم و از آن به بعد دیگر رها شدم ! قلبم چیزی را شنید که مغزم هرگز نمی توانست: " ناتوانی در برابر الکل کار سختی نیست ". من آزادم و شکرگزار!