استقبال از واقعیت                         5 اردیبهشت

«امروز بهبودی برای ما یک واقعیت است.»

کتاب پایه

v

درد و مصیبت در دوران مصرف واقعیتهای زندگی ما بود. نه مایل به پذیرفتن وضعیت زندگی خود بودیم و نه مایل به تغییر آنچه در زندگی ما غیر قابل قبول بود. با مصرف مواد میخواستیم از درد زندگی رهایی یابیم، اما این کار فقط به مشکلات ما افزود. احساس تغییر یافته ما نسبت به واقعیت به کابوس تبدیل شد.

از طریق انجام برنامه معتادان گمنام در زندگی میآموزیم که رؤیاهای ما میتواند جایگزین کابوسهای ما شود. رشد میکنیم و تغییر مییابیم. آزادی انتخاب به دست میآوریم. قادر به ابراز و دریافت عشق میشویم. میتوانیم با صداقت درباره خود صحبت کنیم و دیگر حقیقت را بزرگ یا کوچک جلوه ندهیم. چالشهایی را که زندگی واقعی پیش روی ما میگذارد، میپذیریم و عاقلانه و مسئولانه با آنها روبرو میشویم.

اگرچه بهبودی، ما را در برابر وقایع زندگی مصون نگاه نمیدارد، در انجمن NA میتوانیم پشتیبانی، توجه واقعی و انگیزه مورد نیاز برای رویارویی با این واقعیتها را به دست آوریم.  نباید هرگز از طریق مصرف مجدد مواد، خود را از رویارویی با واقعیت پنهان کنیم، چراکه وحدت ما با سایر معتادان در حال بهبودی به ما قدرت میدهد. امروز، پشتیبانی، مراقبت و همدردی حاصل از بهبودی، پنجره پاک و روشنی را در اختیار ما قرار میدهد که از طریق آن میتوانیم واقعیت را همان طور که هست، مشاهده کنیم، تجربه کنیم و بپذیریم.       

v

فقط برای امروز:  یکی از هدایای بهبودی من، زندگی و لذت بردن از آن است، همان طور که واقعاً هست. امروز، از واقعیت استقبال میکنم.