آزادی روحانی.....
25آوریل.   5اردیبهشت
برنامه نارانان به من آزادی روحانی می دهد.مرا تشویق می کند که یک درک شخصی از نیروی برترم داشته باشم وبگذارم دیگران نیز همین آزادی را داشته باشند.من نمیتوانستم زندگی ام را صادقانه به خدایی که درک نکرده ام بسپارم
در نارانان ناحیه ما راهنماها برای آماده کردن یک کار گاه دوازده قدمی آخر هفته برگه هایی از سه قدم اول برای ما تهیه کرده اند تا قبل از اینکه در جلسه شرکت کنیم آنها را مرور کنیم و بعد از آن قدم چهار را در کار گاه کار می کنیم.تجربه تهیه تراز نامه شخصی من از کودکی تا امروز برایم روشن کرد که چرا در مورد سپردن زندگی ام به خدایی که خود درک کردم اینقدر تردیدداشتم از نظر من او کسی بود که اجازه داده بود اتفاق های بد در زندگی ام بیفتد.چیزی که یاد گرفتم این بود که نیروی برترم باعث این اتفاق های بد برای من نبوده است.نیروی برتر من در عبور از آن لحظات سخت برای کمک به من حضور داشت.هر اتفاقی در زندگی ام افتاده بود مرا قوی تر کرده و برای اتفاق بعدی آماده می کرد.فهمیدم که نیروی برترم همیشه وجود داشته است.

تفکری برای امروز:
هر روز با قدرت و هدایت نیروی برترم می توانم معتاد را با عشق رها کرده و با سپردن او به نیروی برترش زندگی خودم را بکنم.من هم لغزش می کنم و پس از آن به درگاه نیروی برترم دعا می کنم .من به کمک خدایی که درک کرده ام برای تمام زندگی ام نیاز دارم..