یادگرفتم که به خودم عشق بورزم

اعتیاد به الکل در تنهایی برای آدم اتفاق میافتد، حتی اگر اطرافمان پر از کسانی باشد که دوستمان دارند. ... ما تلاش میکردیم تا امنیت عاطفی را با سلطه یا وابستگی به دیگران پیدا کنیم. ... هنوز هم بیهوده تلاش می کنیم تا با نوعی سلطه یا وابستگی ناسالم احساس امنیت کنیم.(از دیدگاه بیل)


وقتی دفترچه یادداشت های روزانه ام را می نوشتم، فهمیدم که رابطه ناسالمی با اکثر آدم های اطرافم دارم . همیشه احساس می کردم تنهایم و از بقیه جدا مانده ام. من می نوشیدم تا دردهای عاطفی ام را کم کنم.با هشیار ماندن، داشتن راهنمایی خوب و کار کردن بر روی برنامه دوازده گام توانستم اعتماد به نفس اندکی در خود ایجاد کنم . اول برنامه دوازده گام به من آموخت که بهترین دوست خودم باشم و بعد وقتی توانستم به خودم عشق بورزم، می توانم بی نیاز شوم و به دیگران هم عشق بورزم.