4 اردیبهشت                            قدمهای دوازدهگانه زندگی

«از طریق پرهیز و کارکرد قدمهای دوازدهگانه معتادان گمنام، زندگی ما مفید شده است.»

v

قبل از آمدن به معتادان گمنام زندگی ما در حول محور مصرف بود. در اکثر موارد، انرژی بسیار کمی برای کار، روابط یا سایر فعالیتها برای ما باقی مانده بود. فقط در خدمت اعتیاد خود بودیم.

قدمهای دوازدهگانه معتادان گمنام روش سادهای را برای تغییر زندگی ما ارائه میدهد. روزی از روزها شروع به پاک ماندن میکنیم. وقتی انرژی ما دیگر به سمت اعتیاد ما هدایت نمیشود، درمییابیم انرژی لازم برای دنبال کردن علایق دیگر را در اختیار داریم. وقتی در بهبودی پیشرفت میکنیم، قادر به حفظ روابط سالم میشویم. به کارمندانی قابل اعتماد تبدیل میشویم. سرگرمی و بازآفرینی به نظر جذابتر میرسد. از طریق شرکت در معتادان گمنام به دیگران کمک میکنیم.  

معتادان گمنام به ما وعده پیدا کردن مشاغل خوب، روابط دوستی یا زندگی رضابتبخش را نمیدهد. اما وقتی با حداکثر توان قدمهای دوازدهگانه را انجام میدهیم، درمییابیم میتوانیم به افرادی تبدیل شویم که قادر به پیدا کردن کار، حفظ روابط دوستی و کمک به دیگران هستیم. میتوانیم در خدمت بیماری خود نباشیم و شروع به خدمت به خداوند و دیگران کنیم. قدمهای دوازدهگانه کلید تغییر زندگی ماست.

v

فقط برای امروز:  خرد لازم برای به کارگیری قدمهای دوازدهگانه در زندگی خود و شهامت لازم برای رشد در بهبودی را در اختیار دارم. برنامه خود را انجام میدهم تا عضو مسئولیتپذیر و مفیدی برای جامعه خود باشم.