4 اردیبهشت: موفقیت یک علم است، اگر شرایط آن را دارا باشی به نتیجه خواهی رسید.

وقتی تصمیم به قطع مصرف نیکوتین گرفتم در حقیقت یک سفر روحانی را آغاز کردم. اولین قدم سم زدایی که با تردید و دشواری همراه بود. به مرور وسوسه مصرف از میان رفت و اعتماد به نفس جایگزین آن شد. با برداشتن قدم ها به بیداری روحانی رسیدم، اما آیا برای فارغ التحصیلی به نیکوتینی های گمنام آمده بودم؟
نیکوتینی های گمنام فرصت روزانه ای داد تا هر لحظه از وضعیت روحانی خود مراقبت کنم. خطر لغزش هر لحظه در کمین است و منتظر فرصتی است تا با منحرف شدن از مسیر مرا دوباره به کام مرگ بکشاند. موقعیت های تحریک کننده موجب برانگیختن احساساتی می شوند که می توانند مرا در خود غرق و دچار لغزش کنند. اما آیا مصرف نیکوتین مشکلی را حل می کند ؟
مصرف نیکوتین نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلی بر مشکلات می افزاید. با به کارگیری اصول روحانی برنامه به طور حتم هیچ وقت دچار لغزش نخواهم شد. تغییر الگوهای رفتاری گذشته کاری بس دشوار بود. اما در این سفر تنها نبودم بلکه نیرویی برتر با من بود و هست که در تمام مسیر تکیه ام بر اوست.

برای امروز، با یاری گروه، راهنما و خداوند، فرصتی برای ساختن یک زندگی لذتبخش عاری از مصرف نیکوتین در اختیارم است.