انجمن همه را درمان نمی کند

اگر ادعا کنیم که انجمن همه را درمان میکند، حتی همه الکلیها را، دچار غرور کاذب شده ایم.(از دیدگاه بیل)


در سال های اول هشیاری ام خیلی مغرور بودم، فکر می کردم که انجمن تنها منبع درمان است تا زندگی ای خوب و شاد داشته باشی .مسلماً این اصلی ترین عنصر هشیاری ام بود و حتی امروز، که بیش ازدوازده سال است که برنامه های انجمن را به کار بسته ام، در جلسات انجمن و در خدمت رسانی حضوری فعال دارم . در چهار سال اول بهبودیم، متوجه شدم که به کمک افراد متخصص نیاز دارم، زیرا سلامت عاطفی ام بسیار ضعیف بود.کسانی هستند که هشیاری و شادی شان را در سازمان های دیگر پیدا کرده اند . انجمن به من آموخت که یک انتخاب دارم : تا هر بهایی را برای به دست آوردن هشیاری بپردازم . انجمن شاید نتواند همه بیماری ها رادرمان کند، اما مرکز زندگی هشیارانه من است.