خداوندی که درک میکنیم                     3 اردیبهشت

«بسیاری از ما خداوند را صرفاً به عنوان هر نیرویی که ما را پاک نگاه میدارد، میشناسیم.»

کتاب پایه

v

برخی از ما با شناختی عملی از نیرویی برتر، قدم در بهبودی مینهیم. اما برای بسیاری از ما "خداوند" کلمه دردسرآفرینی است. شاید درباره وجود هر نوع نیرویی برتر از خود تردید داشته باشیم. یا شاید تجربیات رضایتبخشی از مذهب نداریم و از "موضوعات مربوط به خداوند" صرف نظر میکنیم. 

شروع دوباره در بهبودی بدین معنا نیز هست که میتوانیم زندگی روحانی خود را از نو شروع کنیم. اگر با آنچه در هنگام رشد آموختیم راحت نیستیم، میتوانیم رویکرد دیگری را نسبت به روحانیت خود امتحان کنیم. مجبور نیستیم همه چیز را به یکباره درک کنیم یا پاسخ همه پرسشهای خود را فوراً پیدا کنیم. گاهی اوقات فقط کافیست بدانیم سایر اعضای NA باور دارند و باور آنها به پاک ماندن آنها کمک میکند.  

v

فقط برای امروز:  تنها چیزی که همین حالا باید درباره نیروی برتر خود بدانم این است که این نیرو به پاک ماندن من کمک میکند.