سوم اردیبهشت
به عنوان یک تازه وارد در الانان شنیدم که اصول برنامه می تواند باعث آرامش من شود .ترجیح می دادم بشنوم برنامه باعث بهبودی الکلی شود ویا اینکه حداقل صدمات گذشته را جبران کنند . به نظر من ، آرامش نوک قله کوهی بود و یا پوزخندی تمسخر آمیز درچهره ام تداعی می شد و درمورد هیچ چیز کاری نمیکرد . در هنگام فشار و هیجان بیشتر احساس زنده بودن میکردم سرانجام فهمیدم که آرامش قصد محروم کردن من از عشق و دلبستگی هایم را ندارد ،درعوض بمن یک احساس امنیت درونی می بخشد . که این احساس مرا وا میداشت با شور و هیجان بیشتری زندگیم را سپری کنم . زیرا این آرامش به سوی یک منبع نا محدود انرژی و عقل منتهی میشود : یعنی یک قدرت برتر . حالا میتوانم تصمیمات سالم و قاطعی بگیرم و همچنین میتوانم ریسک کنم چون بدین وسیله من قادر هستم با هر موقعیت و اتفاق جدید مواجه شوم . هیچ چیز نمیتواند با تجلی هیجان نهفته من به عنوان یک انسان قابل مقایسه باشد . یکبار دیگر طعم زندگی واقعی که میتوانست منحصر به خودم باشد را به کمک الانان و قدرت برتر تجربه کردم . همچنین پی بردم آرامش یک موهبت بزرگ الهی است

یاد آوری امروز

.امروز من آرامش را جستجو میکنم ،با علم به اینکه وقتی آرام هستم بیشتر قادر به کامل شدن و قوی تر شدن خودم شوم . بدون این برنامه نمی توانستم حقیقتا درک کنم چگونه بطور درستی با موقعیت های دشوار زندگی مواجه شوم "