3 اردیبهشت: ارکان خوشبختی؛ حرکت عشق ورزی و امید است.

امروز وقتی از خواب بر می خیزم روز خوبی پیش رو دارم. دیگر زندگی ام با غبار نیکوتین تیره و تار نیست. تن و لباسم بوی تعفن نیکوتین نمی دهد. از مزه غذا لذت می برم. از خوردن و نوشیدن چیزهایی که میل به مصرف نیکوتین ایجاد می کند پرهیز می کنم و غذای سالم می خورم.
می توانم انتخاب کنم روز خوبی داشته باشم. با کسان و چیزهایی در ارتباط باشم که باعث ارتقاء کیفیت زندگی ام می شوند.
می توانم بدون مشکل تنفسی پیاده روی کنم. می توانم انتخاب کنم که تجربه، امید و نیرویی که در این مسیر به دست آورده ام را با دیگران به مشارکت بگذارم.

برای امروز، روزم را آن گونه می سازم که آرزو دارم. روزی را خواهم ساخت که می خواهم آن طور باشد. ممکن است امروز همه چیز طبق میل من نباشد. واکنش هایم را خودم انتخاب می کنم. وقتی امروز به پایان رسید، از آن به نیکی یاد می کنم.