خاک جدید...ریشه جدید

لحظات الهام میتواند یک عمر آرامش روحی به همراه داشته باشد، من دلیل خوبی دارم که بدانم حقیقت که بوته های خشم را از ریشه میکند، علی رغم بادهای شدید اجبار که میتواند ما را نابود کند، یا اینکه خودمان از آن استفاده می کنیم تا خود را نابود کنیم، استوار می ایستد.(از دیدگاه بیل)


وقتی به انجمن آمدم مثل یک نهال کوچک لرزان بودم که ریشه ام از خاک بیرون زده بود. برای نجات به انجمن رفتم، اما این تازه آغاز کار بود.من قد کشیده بودم، رشد کرده بودم، پیچیده بودم، اما با کمک دیگران سرانجام روحم از ریشه جوانه زد . من آزاد بودم . من تلاش کردم، خشک شدم، به درون خاک بازگشتم، دعا کردم، دوباره تلاش کردم، و ناگهان الهامی دریافت کردم . از ریشه روییدم، روحم رشد کرد و قوی شد، سبز شدم : بندگانی که جهش های بلند دارند به سمت آسمان می روند.اینجا روی زمین، خداوند بی قید و شرط قانون عشق متعال را ادامه می دهد. زندگی من در انجمن مرا "روی یک پایه جدید قرار داد... ریشه هایم در خاکی جدید قرار گرفتند". (الکلی های گمنام)