2 اردیبهشت                        مسافرت در مسیر هموار

«بهبودی، مسیر ما به سوی رشد روحانی است.»

کتاب پایه

v

وقتی به اولین جلسه NA رسیدیم، برای بسیاری از ما این لحظه پایان مسیر به نظر میرسید. نمیخواستیم دیگر قادر به مصرف باشیم. از نظر روحانی شکستخورده بودیم. اکثر ما کاملاً منزوی شده بودیم و فکر نمیکردیم بهانه زیادی برای زندگی داشته باشیم. نمیدانستیم با آغاز برنامه بهبودی در مسیری از امکانات نامحدود قدم میگذاریم.

قطع مصرف در ابتدا کاملاً دشوار بود. با این حال، با تماشای سایر معتادانی که قدمها را طی مینمودند و این اصول را در زندگی خود به کار میبردند، رفته رفته متوجه شدیم بهبودی چیزی بیشتر از صرفاً قطع مصرف است. زندگی دوستان NA تغییر کرده بود. آنها با خداوندی که درک میکردند، رابطه داشتند. اعضای مسئولیتپذیری برای انجمن و جامعه بودند. دلیلی برای زندگی داشتند. ما نیز کم کم باور کردیم این مسائل برای ما نیز امکانپذیر است.

وقتی سفر بهبودی را ادامه میدهیم، ممکن است به دلیل از خود خوشنودی ، بیصبری یا عدم صداقت منحرف شویم. در هنگام ادامه سفر، باید این علائم را به سرعت شناسایی کنیم و به راه خود یعنی مسیر هموار به سوی آزادی و رشد باز گردیم.

v

فقط برای امروز:  پرورش مهارتهای زندگی روحانی، اجتماعی و عمومی خود را از طریق به کار بردن اصول برنامه خود ادامه میدهم. میتوانم تا جایی که دلم میخواهد در مسیر هموار بهبودی مسافرت کنم.