سنت چهارم....
22آوریل.   2اردیبهشت
به عنوان تازه وارد به من پیشنهاد شد در چند جلسه مختلف شرکت کنم چون هر جلسه ای فضای خاص خود را دارد و نشان دهنده شخصیت اعضایش می باشد.به تازگی وقتی از من خواستند یک جلسه جدید نارانان راه اندازی کنم مطمئن نبودم چه کاری می خواهم انجام دهم و مهم تر از آن چه کاری نمی توانم انجام دهم .بنا بر این از یکی از اعضای قدیمی راهنمایی خواستم او به من پیشنهاد کرد که دوازده سنت را بر رسی کنم.
از سنت چهارم یاد گرفتم که هر گروه در مورد زمان ٫مکان و چگونگی اداره جلسه خود تصمیم  می گیرد.هم چنین آنها تصمیم می گیرند که چطور جلساتشان را ببندند یا باز کنند.بعضی گروه ها جلسه خود را با دعای آرامش باز کرده و با خواندن دوستی به روال نارانان جلسه را می بندند.برخی دیگر با خواندن مقدمه و چند مطلب خواندنی از کتابچه آبی نارانان جلسه را باز م با دعای آرامش می بندند .هر گروه در انتخاب ساختار جلسه خود و موضوعات برنامه آزاد است از جمله جلساتی که برای مشارکت همه باز است و یا اینکه در هر جلسه تنها یک سخنران باشد.
سنت چهارم به گروه های نارانان تقریبا راجع به تمام ساختارشان آزادی می دهد.از ما خواسته شده به عنوان گروه مطمئن باشیم تصمیمات با در نظر گرفتن هدف اصلی انجمن نارانان گرفته می شود .می بایست از بحث در مورد مطالبی غیر از نارانان در جلسات خود داری کنیم و سعی کنیم گفتگو های گروه در محدوده اصول نارانان صورت گیرد.

تفکری برای امروز:
نارانان به من یاد داد که حق انتخاب دارم و آزادم که برنامه ام را همان طور که انتخاب کرده ام کار کنم در هر حال گروه های خانواده نارانان باید در مورد هدف اصلی شان و اینکه چرا تشکیل شده اندشفاف باشند
هر گروه مستقل می باشد مگر در مواردی که به طور کلی بر گروه های خانواده نارانان(Naranan) و یا معتادان گمنام (NA)تاثیر بگذارد.