2 اردیبهشت: در نبرد پیروزی متعلق به پُر زورتر نیست، متعلق به هشیارتر است.

ما از تغییراتی که در روابط مان ایجاد گردیده، لذت می بریم. دیگر بوی تعفن نیکوتین نمی دهیم و خانواده و آشنایان تمایل بیشتری دارند تا در کنارمان باشند. از ذهنی باز برخوردار شده و تشویق های دوستان و آشنایان نیروی تازه ای به ما می دهد. اما وابستگی به تعریف و تشویق های اطرافیان شاید کار درستی نباشد زیرا گاهی ممکن است انتقاداتی نیز وجود داشته باشد. آیا انتقادات هم می توانند در بهبودی به من کمک کنند؟
نیکوتینی های گمنام، برنامه است که به من می آموزد تا خود و دیگران را دوست بدارم. می آموزد تا رهایی از نیکوتین را در اولویت زندگی قرار دهم. ممکن است تحت فشار یا اجبار دیگران قطع مصرف کرده باشم، اما در هر صورت تفاوتی نمی کند و لازم است مسئولیت پاکی خود را قبول کنم.
وقتی افکار بیمار گونه مرابه بیراهه می برد و سلامت عقل را می گیرد، فرصت مناسبی است تا سریعاً با راهنمایم تماس بگیرم و از او درخواست کمک کرده یا به مطالعه نشریات بپردازم.
وقتی اوضاع آرام می گیرد آرامش پیدا می کنم و هیچ طوفانی هیچ جا نیست. این یک برنامه هدایت کننده قدرتمند و شگفت انگیز است که مرا در مسیر رهایی از اعتیاد نیکوتین حفظ می کند.

برای امروز، بر اهدافم متمرکز می شوم و اجازه نمی دهم هیچ چیز منحرفم کند.