پرورش ایمان
"فکر نمی کنم بتوانیم کاری را در این دنیا درست انجام دهیم، مگر با تمرین. و فکر می کنم ما اعضای انجمن هم فقط با تمرین می توانیم به آنچه که می خواهیم برسیم. ... ما باید تمرین کنیم ... تا روحیه خدمت در وجودمان رشد کند. باید تلاش کنیم تا ایمان بیاوریم که به راحتی حاصل نمی شود، به خصوص برای کسانی که همیشه خیلی مادی گرا بوده اند و استانداردهای جامعه امروز را دنبال می کرده اند. اما فکر می کنم که ایمان دست یافتنی است، آرام آرام حاصل می شود، باید آن را پرورش داد. این کار برای من آسان نبود و فکر می کنم که برای هر کس دیگری  هم دشوار است. ..."  (دکتر باب و پیشکسوتان)

ترس، اغلب نیرویی است که مرا از به دست آوردن و پروراندن ایمان برحذر می دارد. ترس نمی گذارد که قدردان نعمتهای زیبایی ،صبر، بخشش، خدمت و آرامش باشم.