یکم اردیبهشت
من فکر میکردم که اگر در زندگیم قادر به ترک دادن الکلی باشم ، مصرف او هم قطع خواهد شد . ولی وقتی مصرف او به جای اینکه قطع شود . بیشتر میشد ، بار دیگر فکر کردم کارهای اشتباهی انجام داده ام من هنوز سعی میکردم او و نشانه های بیماری اورا کنترل کنم الانان بمن کمک کرد تا یاد بگیرم که در مقابل الکلی عاجزم و من نمیتوانم یک الکلی را از مصرف باز دارم . ولی اگر بخواهم بطور موثر مشکل را حل کنم . کار زیادی انجام داده ام .بخاطر اینکه به نظر میرسد چیزهایی که مرا کمک خواهد کرد در جهت اینکه احساس بهتری نسبت به خودم داشته باشم . امور موءثری هستند هنگامیکه رفتار خودم را تغییر دهم . رفتار اطرافیان من نیز تغییر خواهد کرد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آن رفتار به علاقه من تغییر پیدا کند . امروز یاد میگیرم تصمیماتی بگیرم که برایم مفید هستند نه بخاطر تاثیراتی که ممکن است بر دیگران داشته باشد .


یاد آوری امروز

مشکل میشود رفتارهایی را که در گذشته داشته ام تغییر دهم اما به کمک الانان میتوانم فردی باشم که قالب کهنه را می شکند . من میتوانم تصمیم به انجام اموری بگیرم که فکر میکنم برایم مناسب وصحیح می باشند در راهی که اعتقاد داری و میخواهی در مورد زندگیت احساس بهتری داشته باشی ،باید هرروز را جداگانه به حساب بیاوری