رشد کردن

ریشه تمام رشد کردن ها تمایل به تغییر به سمت بهتر شدن و سپس تمایل به عهده گرفتن تمام مسئولیتهای لازم است.(از دیدگاه بیل)


گاهی وقتی دلم می خواست آنچه را انجام دهم که باید ، نیاز داشتم تشویقم کنند و مرا به رسمیت بشناسند . نمی فهمیدم که هرچه بیشتر بخواهم به شکل متفاوتی عمل کنم، زندگی ام جالب تر می شود. هرچه بیشتر بخواهم به دیگران کمک کنم، پاداش بیشتری دریافت می کنم .این معنای تمرین اصول است . سرگرمی و مزایا برای من این است که بخواهی کاری را انجام دهی، نه اینکه فوراً به نتیجه برسی . حالا که کمی مهربان تر شده ام ، دیرتر عصبی می شوم و بیشتر دیگران رادوست دارم، زندگی ام روز به روز بهتر می شود.