سی ام فروردین ماه
از زندگی با الکلیسم یاد گرفتم که برنامه ها هر لحظه عوض میشوند و قوائد هم بر اساس آنها عوض میشوند . نسبت به همه کس و همه چیز بی اعتمادی کامل پیدا کرده بودم . چون نمی توانستم روی هیچ چیز حساب کنم . در نتیجه اغلب بدون فکر به هر فرصتی متوسل میشوم . پشت کار هایم یک احساس نا امیدی بود "بهتر است حالا این فرصت را از دست ندهم و یا ممکن است این تنها شانس من یاشد " الانان روش دیگری را بمن نشان میدهد . (فقط برای امروز) میتوانم تصمیماتم را بر اساس آنچه که فکر کیکنم برای امروز و زمان حال مناسب است ،اتخاذ کنم نه بر اساس ترس از آنچه که ممکن است در آینده از دست بدهم . میتوانم فکر کنم ، قبل از آنکه به ترسهایم عکس العمل نشان بدهم و بخاطر می آوردم که به آسانی اینکار را انجام بدهم . اگر احساس میکنم امروز قادر نیستم کاری انجام بدهم ، ایمان دارم که اگر قرار است کاری انجام بدهم آنرا در یک فرصت دیگر انجام خواهم داد . نباید این طرز فکر را داشته باشم که این کار حتما باید حالا انجام شود یا هیچ وقت ،تماما انجام شود . یااصلا انجام نشود

یاد آوری امروز

امروز مجبور نیستم با ترسهای کهنه ام محدود شوم ، در عوض آنچه که به نظر درست میرسد انجام میدهم . مجبور نیستم هر پیشنهادی که بمن میشود دنبال کنم میتوانم امکانات را در نظر بگیرم دعا کنم و از خداون راهنمایی بخواهم که بهترین راه را انتخاب کنم "راهنما برای تک تک ما وجود دارد . به ارامی گوش کردن بما کمک میکند تا کلمه درست را بشنویم . خود را در میان جریانی از قدرت و آگاهی که به زندگی شما سرازیر میشود . رها کنید سپس بدون سعی و کوشش و در رضایت کامل به سوی حقیقت رانده می شوید