بیست و نهم فروردین:   اگر شجاعت آغاز کردن داشته باشی، شهامت موفق شدن هم داری.

   آخرین لغزشم بعد از یک قطع مصرف شصت روزه بود. میل به مصرف به جانم افتاده بود. برای آن دعا کردم اما موثر واقع نشد. در جلسات شرکت کردم اما باز هم موثر نبود. با هفت نفر از اعضای انجمن تماس گرفتم اما هیچ یک تاثیری نکرد. هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم اما وسوسه همچنان تمام ذهنم را اشغال کرده و عاقبت مرا به لغزش کشاند. از این لغزش درس بزرگی گرفتم. متوجه شدم هنوز در تلاش برای کنترل مصرف هستم. حتی جدی ترین تلاشهایم هم برای کنترل مصرف تاثیر چندانی نداشت. برای قطع مصرف نیازمند کمک خداوند بودم. خود را با تمام وجود در اختیار نیروی برتر قرار داده تا فکری به حالم بکند. اکنون به همراه راهنمایم در قدم هشتم و نهم هستیم. اجازه داده ام خداوند و راهنمایم مرا در مسیر رهایی از اعتیاد نیکوتین هدایت کنند. اگر انجمن نیکوتینی های گمنام نبود هنوز برده ای در اسارت نیکوتین بودم.

برای امروز به یاد خواهم داشت که باید اعتیادم را به خدا بسپارم و از او بابت هدایتم در مسیر آرامش و شادمانی سپاسگزارم.