عشق و ترس دو احساس متضاد

تمام این شکستها باعث ایجاد ترس می شوند.(دوازده گام و دوازده سنت)


"ترس در زد؛ ایمان پاسخ داد؛ کسی آنجا نبود ." نمی دانم این جمله از کیست، اما مسلما به وضوح توضیح می دهد که ترس خیالی بیش نیست. این خیال را خودم شکل داده ام.از دوران جوانی ترس را تجربه کردم و به اشتباه فکر کردم که حضور آن باعث می شود که شجاع شوم . نمی دانستم که یکی ازتعریف های "شجاعت" "انجام کار درست علی رغم ترس " است .شجاعت لزوماً به معنای وجود نداشتن ترس نیست.در طول سال هایی که عشق را در زندگی گم کرده بودم، ترس برمن مستولی شده بود . وقتی به گذشته نگاه می کنم ، می بینم زمانیکه بیشتر از همه از خدا می ترسیدم، هیچ لذتی در زندگی ام نبود . وقتی یاد گرفتم که از خدا نترسم، یادگرفتم که لذت را تجربه کنم.