فقط برای امروز:
17آوریل.    28فروردین
جمله مورد علاقه من در «فقط برای امروز»از کتابچه آبی نارانان این است(دیگر به خود ترس راه نخواهم داد.از لذت بردن آنچه که زیباست واهمه نداشته و ایمان خواهم داشت که به همان صورت که من به دنیا چیزی می دهم دنیا هم متقابلا پاسخ آن را خواهد داد.)چه الهامی!!!طی سالهای زندگی با اعتیاد فعال از همه چیز می ترسیدم به خصوص از لذت بردن از زیبایی ها با وجود اعتیاد شادی همیشه موقتی است.
می دانستم حتی اگر چیزی مرا خوشحال کندخیلی زود جای خود را به اتفاق ناگواری می دهد.بنا بر این در آن زمان به خودم آموختم که از شادی هایی که می آیند چشم پوشی کنم و به خودم می بالیدم که چقدر عاقلانه تر است که برای اجتناب از سقوط در نا امیدی در سطح ثابتی از غم بمانم.
سپس به نارانان آمدم و یاد گرفتم خوشحالی موقتی نیست بلکه یک انتخاب است.می توانستم سالهای رشد و شادی را جایگزین سالهای بدبختی تحمیل شده به خودم کنم.در تمام این  مدت همه این ها تصمیمات  خودم بوده و مهم نبود چقدر تلاش می کردم دیگر قادر نبودم معتاد را مقصر خوشحال نبودن خودم بدانم .وقتی به جلسات بیشتری رفتم برایم روشن شد که در هر مرحله از روابطمان می توانستم سعی کنم نگرش بهتری داشته باشم اما در عوض برای هر اشتباهی که پیش می آمد او را سر زنش می کردم و هیچ مسئولیتی در برابر زندگی ام به عهده نمی گرفتم.
به تدریج شروع به درک برنامه کردم «فقط برای امروز خوشحال خواهم بود.»امروزتنها چیزی است که دارم اگر آن را با فکر کردن در باره خرابکاری احتمالی فرد از دست بدهم هیچ کس جز خودم مقصر نیستدر عوض چشم های خود را باز می کنم و به اطرافم نگاه می کنم .وقتی این کار را انجام می دهم می توانم تمام زیبایی ها و شگفتی های جهان را ببینم .انتخاب با من است و من باید چشم هایم را باز کنم خوشحال بودن به نظر ترسناک می آید.باید به خودم یادآوری کنم که این تغییر بزرگسیت در زندگی و تغییر اغلب ترسناک است.

تفکری برای امروز:
از حمایت بی پایان دوستان نارانانی و راهنمایم سپاسگزارم.زندگی ام با زیبایی هاو شادی هایی پر شده که حتی فکرش را نمی کردم .هدیه عجیبی به من برگردانده شده هدیه خندیدن :تا زمانی که می توانم شاد باشم و بخندم می توانم از زندگی لذت ببرم بدون اینکه از چیزی که نمی بینم بترسم..