خشم: کالایی گران بها

اگر بخواهیم زندگی کنیم، باید خشم را کنار میگذاشتیم. بدخلقیو آشفتگی فکری راهگشا برای ما نبوده است. شاید آنها برای آدمهای عادی کالایی گران بها باشد، اما برای الکلیها سم است.(الکلی های گمنام)


"کالای گران بها ." چندبار این کلمات را شنیده ام . فقط عصبانیت نیست که برای غیر الکلی ها ضرر ندارد، من فهرستی تهیه کرده ام که شامل خشم متعادل، دلسوزی برای خود، قضاوت، خودخواهی، غرورکاذب و تواضع کاذب می شود. من همیشه از خواندن این جمله متعجب می شوم. اصول این برنامه آنقدر خوب در ذهنم نشسته اند که همیشه فکر می کنم تمام این نقص ها هم فهرستی بیش نبودند. خدا را شکر که استطاعت آنها را ندارم، وگرنه مطمئناً در آنها غرق می شدم.