بندگی خشم

... شاخ و برگ دادن به خشم، بی نهایت خطرناک است. زیرا به این ترتیب روحمان را از نور محروم میکنیم.(از دیدگاه بیل)
می گویند: "خشم کالایی گران بهاست که من از عهده پرداخت هزینه اش برنمی آیم." آیا این جمله به این معناست که من این احساس انسانی را نادیده می گیرم؟ اینطور نیست . پیش از اینکه درباره برنامه  انجمن بدانم، برده الگوهای رفتاری اعتیاد به الکل بودم . من به منفی نگری گره خورده بودم و هیچ امیدی به نجاتم نبود.گام های مختلف برنامه راه جایگزینی را به من پیشنهادکردند.گام  چهارم آغاز پایان بندگی ام بود . فرآیند "رها شدن " با نوشتن  یادداشت های روزانه شروع شد . من هیچ هراسی نداشتم، زیرا گامهای  قبلی به من اطمینان داده بودند که تنها نیستم . نیروی برترم مرا به سمت این در راهنمایی کرد و نعمت انتخاب را به من داد . حالا در پرتو این گام ها می توانم انتخاب کنم که در آزادی و شادی را باز کنم، زیرااین گام ها روح مرا تطهیر کردند.