خلافکار شماره یک

خشم، خلافکار شماره یک است و بیشتر از هر عامل دیگری تأثیرسوء بر الکلیها دارد. ریشه تمام انواع بیمار یهای روحی خشم است،چرا که ما بغیر از بیمار یهای روانی و جسمی، دچار بیماری هایروحی هم میشویم.(الکلی های گمنام)


وقتی در حال اجرای گام چهارم به خودم نگاه می کنم ، برایم آسان است تا اشتباهاتی را که در گذشته مرتکب شدم، ببینم . اگر زخم های گذشته را باز کنم، دچار خشم می شوم و خشم مانع تابش نور به روحم می شود. اگر همچنان بر دردها و نفر تها بهابدهم ، به خودم آسیب می رسانم و از خودم متنفر می شوم. پس از سال ها تاریکی که در خشم سپری کردم، نور را یافتم . باید خشم ها را کنار بگذارم، چون تاب تحملش را ندارم.