بیست و چهارم فروردین
من جرأت میکنم خودم باشم . این وسوسه در من وجود دارد که برای خوشایند دیگران ، در حالیکه عصبانی هستم لبخند بزنم . وقتی دعوتی را رد میکنم .، بهانه هایی بیاورم تا دیگران را آزرده نسازم . برنامه هایی که برایم اهمیت دارند بدون اعتراض لغو میکنم . ، چرا که محبوبم می خواهد در خانه بماند و من نمی خواهم جنجال به پا کنم . تمام اینها توجیهات بسیار قابل قبولی می باشند و بیشتر و یا همه آنها را می پذیرم . اما امروز با خودم صادق خواهم بود و تظاهر به آنچه دوست ندارم نکرده یا کاری که نمیخواهم انجام نمی دهم . الانان بمن نمی آموزد چگونه رفتار کنم . برنامه انتخاب های درست یا غلط را دیکته نمی کند . الانان به من این شهامت را میدهد که جستجو گرانه و بدون ترس و واهمه درون خود ، احساساتم ،انگیزه هایم و اعمالم را ببینم . من تنها وقتی میتوانم خودم را دوست داشته باشم که بخواهم بدانم چه کسی هستم .

یاد آوری امروز

..............من حق دارم آنچه را که دوست دارم بخواهم و آنطور که می خواهم احساس کنم . می توانم احساسات و عواطفم را بروز ندهم ، اما آنها را از خودم پنهان نمی کنم . آنها جزئی از وجود من هستند . "از همه چیز مهمتر با خودت صادق باش "