24 فروردین: به تو پناه می آورم تا از نفرت و بدبختی و ترس رهایم کنی، زیرا به تنهایی قادر به رهایی نیستم.

در زمان مصرف، مصرف را یک ارزش می دانستم. یک روز سخت کاری، اختلاف با همسر یا یک فعالیت خسته کننده توجیه و بهانه ای بود تا مصرف کنم. مصرف نیکوتین تکیه گاهی برای رو به رو شدن با مشکلات بود. آدمی با هوش و با ذکاوت بودم اما به دلیل بیماری اعتیاد به جای تکیه بر اراده خداوند بر اراده خود و نیکوتین تکیه زده بودم. امروز توانایی انتخاب روشهای صحیح زندگی را دریافت کرده ام.
برای خدا هیچ کاری غیر ممکن نیست، پس برای من هم با توکل بر او هیچ مشکل و هیچ اندوهی ماندگار نیست.

برای امروز، بابت توانایی واگذاری اراده و سرنوشت خود به خداوند سپاسگزارم.