رشد کردن
ریشه تمام رشد کردن ها تمایل به تغییر به سـمت بهتـر شـدن و سپس تمایل به عهده گرفتن تمام مسئولیتهای لازم است.(از دیدگاه بیل)
 

گاهی وقتی دلم میخواست آنچه را انجام دهم که باید ، نیاز داشتم تشویقم کنند و مرا به رسمیت بشناسند . نمی فهمیدم که هرچه بیشتر بخواهم به شکل متفاوتی عمل کنم، زندگی ام جالب تر میشود. هرچـه بیشتر بخواهم به دیگران کمک کنم، پاداش بیشتری دریافت میکنم .این معنای تمرین اصول است.سرگرمی و مزایا برای من این است کـه بخواهی کاری را انجام دهی، نه اینکه فوراً به نتیجه برسـی. حـالا کـه کمی مهربانتر شده ام ، دیرتر عصبی مـیشـوم و بیـشتر دیگـران را دوست دارم، زندگی ام روز به روز بهتر میشود.