تبدیل خیال به واقعیت...
9 آوریل.        20فروردین
من از خودم توقعاتی دارم.تا به حال این عبارت«توقعات نا امیدی هایی هستند که از پیش تعیین شده»را شنیده اید؟؟؟من در زندگی عادت داشتم از معتاد انتظاراتی داشته باشم.آن توقعات نا مشخص بودند.بیشتر به یک فیلم رویایی شبیه بودند تا به واقعیت.در تصوراتم انتظار داشتم معتاد به دانشگاه برود یک شغل خوب پیدا کند و زندگی شادی داشته باشد.با حضور در جلسات نارانان و کار روی برنامه یاد گرفته ام که فقط در مورد خودم می توانم توقعات واقعی داشته باشم.
چند ماه پیش در یک مراسم خاکسپاری برای توقعات بی اساس برگزار کردم .با نگاهی به گذشته برای روز هایی که من و معتاد نزدیک بودیم جشن  گرفتم.سپس با انتظاراتم خدا حافظی کردم و البته برای پایان آن بخش مهم زندگی ام غمگین شدم .چون روی برنامه کار می کنم می توانم از چیز های جدید لذت ببرم مثل واقعیت خودم و تمام چیز هایی که می توانم به دست بیاورم .من از کینه ٫حسرت٫نا امیدی و رنجش ها رها هستم .یاد گرفته ام که وقتی فقط برای امروز زندگی می کنم می توانم بجای خیال پردازی زندگی را روشن و شفاف ببینم.

تفکری برای امروز:
امروز فقط از خودم انتظارات واقعی خواهم داشت که منعکس کننده تعهد آگاهانه من به زندگی در لحظه است.